Монгол улсд гарсан шувууны томууны тохиолдолууд

2005 оноос хойш манай улсад шувууны томуугийн өндөр хоруу чанрын H5N1 дэд хэвшлийн вирусээр халдвар авч усны шувууд олноор үрэгдсэн тохиолдол нийтдээ 10 удаа бүртгэгдээд байна.

Монголд 2005 оноос хойш шувууны томуу гарсан нутгууд

- Хөвсгөл аймаг- 2005 - Эрхэл нуур

- Булган аймаг - 2005 - Хунт нуур

- Булган аймаг - 2006 - Хунт нуур

- Хөвсгөл аймаг- 2005 - Эрхэл нуур

- Увс аймаг - 2009 - Увс нуур

- Архангай, Хөвсгөл айман - 2009 - Дойтын цагаан нуур

- Архангай аймаг - 2009 - Дөрөө нуур

- Сүхбаатар аймаг- 2010 - Ганга нуур

- Увс аймаг - 2010 - Увс нуур

- Сүхбаатар аймаг - 2011 - Зэгст нуур


Мэдээллийн систем
ШУВУУНЫ ТОМУУГИЙН ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ДЭЛХИЙН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ИНТЕРНЭТЭД СУУРИЛСАН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Фото зураг
Санхүүжүүлэгч

НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага

АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн газрын Зэрлэг амьтны албны
Зэрлэг амьтны өвчлөлийн
үндэсний хөтөлбөр

АНУ-ын Геологийн судалгаа

Хамтрагчид

   НҮБ-ын ХХААБ-ын Зэрлэг амьтны
   эрүүл ахуй ба экологийн
   судалгааны хэсэг

   Шинжлэх ухааны академийн    Биологийн хүрээлэн

   Байгаль орчин аялал жуулчлалын
   яам

   Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн
   төв лаборатори

   АНУ-ын Геологийн судалгааны
   албаны Баруун бүсийн экологийн
   судалгааны төв


© 2011 WSCC